Haberler
İstikbal Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Meb Eğitim Öğretim Desteği (Teşviği)   343

5580 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖZEL OKULLARDA

2018-19 YILINDA ÖĞRENİM GÖREN/GÖRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN

VERİLECEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMA

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ

BAŞVURU VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

TARİH

YAPILACAK İŞLEM

16 Ağustos 2018 - 06 Eylül 2018

Destekten Yararlanmak İsteyen Özel Okulların MEBBİS Üzerinden Başvuruları

16 Ağustos 2018 -06 Eylül 2018

Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

07 Eylül 2018

Tercih İşlemi Yapabilecek Öğrencilerin İlanı

07 -14 Eylül 2018

Öğrencilerin Tercih İşlemleri

17 Eylül 2018

Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

17-21 Eylül 2018

Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

24 Eylül 2018

Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

24-28 Eylül 2018

Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

 

1.     GENEL AÇIKLAMALAR

  • Bu e-Kılavuz 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 1 inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesi hükümlerine görehazırlanmıştır.
  • 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okullara, 12/08/2018 tarihli ve 30507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75.000 öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteğiverilecektir.
  • Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri (Ek-10) aşağıdaki tabloda yeralmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri

Kurum Türü Adı

Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

Özel Anadolu Lisesi

Özel Ermeni İlkokulu

Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu

Özel Ermeni Ortaokulu

Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu

Özel Fen Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi

Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi

Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Özel Musevi İlkokulu

Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu

Özel Musevi Ortaokulu

Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu

Özel Rum İlkokulu

Özel Rum Ortaokulu

Özel Rum Ortaöğretim Kurumu

Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu

Özel Sosyal Bilimler Lisesi

Özel Spor Lisesi

Özel Temel Lise

Özel Türk İlkokulu

Özel Türk Okul Öncesi Kurumu

Özel Türk Ortaokulu

Özel Laboratuvar Lisesi

Özel Fen ve Teknoloji Lisesi

ç) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Sıra No

Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

1

Okul Öncesi

3.290,00

6.000

2

İlkokul

3.960,00

15.000

3

Ortaokul

4.610,00

15.000

4

Ortaöğretim

4.610,00

15.000

5

Temel Lise

3.960,00

24.000

Toplam

75.000

 

  • Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği  için belirtilen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmî/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmî/özel okullara kayıtlarını yaptırarak bu okullardan başvuruyapabilecektir.
  • İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinebaşvurabilecektir.
  • 2017-2018 eğitim öğretim yılında 8. Sınıfı tamamlayan öğrencilerden, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin velileri/vasileri öğrencilerin mezun oldukları ortaokullardan başvurularını yapabilecektir

ğ) Okul öncesinde bir öğretim yılı, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul  türlerinde  öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

  • Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran ayına olmak üzere öğrenim gördükleri okullarınaödenecektir.

ı) Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça  karşılanacak  eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ile diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini buna göre yapacaklardır.

  • Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okulunayapılır.
  • Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri özel okula kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecektir. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafazaedecektir.
  • Başvuru alacak, resmî/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun vezamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında yasal işlemyapılacaktır.
  • 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusuyapmayacaktır.
  • Eğitim ve öğretim desteği kapsamında bir özel okula yerleşen ve yerleştiği okula kaydını yaptıran öğrenciler ile eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim öğretim desteği hakkınıkaybederler.
  • Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmî okula veya destek kapsamı dışında da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteğikesilecektir.
  • Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır

ö) Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi; Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, öğrencinin destek kapsamında yerleştirilmesi durumunda, destek hakkı kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin nakil/kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin nakil/kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.

  • Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumluolacaktır.
  • Yönetmeliğin Ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteğiverilmeyecektir.
  • Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti, eğitim ve öğretim desteği tutarından azolamaz.

ş) Eğitim ve öğretim desteği başvurusunda Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) öğrencinin velisi/vasisi  tarafından beyan edilen veya eksik, yanlış verilen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklik talep etmeleri durumunda son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından işlem yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

2.     BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşıolmak,
  • Okul öncesi eğitimde 17 Mart 2013 ile 17 Eylül 2014 tarihlerinde veya arasında doğmuşolmak,
  • İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla kayıt şartlarına sahipolmak
  • Beşinci sınıfa devam edeceklerde 17 Eylül 2018 tarihi itibariyle ortaokul veya imam- hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
  • Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahipolmak,
  • Eğitim ve öğretim desteği alırken 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamışolmak,
  • Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlıolmak,
  • Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

3.      YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

  • Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeyealınacaktır.
  • Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercihedilecektir.
  • Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.
  • Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
  • Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemiyapılacaktır.
  • Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşanen düşükpuanlar; kurum dışındanyerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.
  • Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemiyapılmayacaktır.
  • Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirmeyapılacaktır.

4.     OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

 

  1. Eğitim ve Öğretim Desteği Kapsamına Alınacak Öğrencilerden Nakil ve Kayıt Almak İsteyen Özel Okulların Yapacaklarıİşlemler
  • 2018-2019 eğitim öğretim yılı, eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde, önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında olan özel okullar da dâhil olmak üzere, okul yöneticileri MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf seviyelerini sistemeekleyeceklerdir.
  • Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra ekim itibarıyla, özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının % 75'ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının % 70'ine kadar eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıtalabilecektir.

4.2.      Öğrenci Başvurularını Alacak Resmî/Özel Okulların Yapacakları İşlemler

  • Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında yer alan her madde için bir adet belge olmak üzere 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait öğrencinin belgeleri varsa bilgilerini Modüle girecektir. Belgeler; uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait onaylanmış belgelerolmalıdır.
  • Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen;ailedeçalışan anne ve baba, anne ile babanın ayrı olması durumunda öğrencinin velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam gelirlerinin aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Anne ve baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlarından 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyialarak okul müdürlüğüne teslimedecektir.
  • Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümüne,üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.
  •  Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği  Verilebilecek  Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini  Modüle girecektir.
  • Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modülegirecektir.
  • Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlemyapılacaktır.
  • Başvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen belgelerin aslı görülerek birer örneği ile Gelir Beyan Taahhütnamesinin (e-KılavuzEki) aslı teslimalınacaktır.

5.     DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN/VASİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

  • Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmî/özel okul müdürlüklerinden başvurularınıyapacaktır.
  • Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlemyapılacaktır.
  • Veliler/vasiler; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarına ait uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il millî eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslimedecektir.
  • Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.
  • Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslimedecektir.
  • Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslimedecektir.
  • Veliler/vasiler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslimedecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihiyapabilecektir.

6.     BAKANLIKÇA YAPILACAK İŞLEMLER

  • Eğitim ve öğretim desteği il kontenjanları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) ilanedilecektir.
  • MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapan özel okulların değerlendirilmesi sonucunda eğitim ve öğretim desteği kapsamından öğrenci almaya hak kazanan özel okullar, haftalık olarak Özel Öğretim KurumlarıGenel Müdürlüğünün internet sayfasında ilanedilecektir
  • Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) incelenerek değerlendirme sonucunda eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrenciler, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilanedilecektir.
  •  Yerleştirme sonucunda bir özel okula kaydolmaya hak  kazanan  öğrenciler  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecektir.
  • Eğitim ve öğretim desteği ek yerleştirme sonuçları Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında ilanedilecektir.

7.   EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ KAPSAMINDA YERLEŞEN ÖĞRENCLERİ NAKİL/KAYIT ALACAK ÖZEL OKULLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c) ve (d) fıkralarında belirtilen; 2016-2017 veya 2017-2018 eğitim öğretim yıllarında uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belge, il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerek onaylanmış ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin onaylı örneği teslimalacaklardır.
  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından;YönetmelikekiEğitimveÖğretimDesteğiVerilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin anne ve baba veya velisine/vasisine ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) toplam  gelirini gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi kayıt esnasında teslim alınacaktır. Belirtilen aylara ait bordrosu olmayan kişiler için 2018’e ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne ve baba veya veli/vasiden ise; ilgili resmî kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belge teslim alınacaktır.
  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri ile e-Okul sistemi dışında öğrenim gören kardeş öğrencilerin öğrenim belgeleri kayıt esnasında teslimalınacaktır. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul  tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini  kayıt esnasında teslim alınacaktır.
  • Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencinin kaydolacağı özel okul tarafından; Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri kayıt esnasında teslimalınacaktır

DİKKAT:5580 sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzunda yer alan esaslar, kılavuzun yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu esaslar yasama, yürütme ve yargı organları ile Bakanlığın gerekli görmesi halinde değiştirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek yol Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında (http://ookgm.meb.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.

EK12:

 

GELİR BEYAN TAAHHÜTNAMESİ

 

………………………………………………………………      okulunda  kayıtlı  bulunan öğrenci……………………………..………. velisi/vasisiyim.

Başvuru   işlemlerinde   öğrenci   değerlendirme  kriterlerinde   değerlendirilmek  üzere ailemizin (anne ve baba veya veli/vasi) gelirleri aşağıda yer almaktadır.

  1. Bordroya dayalıaylıkgelir: ………………………...TL.’dir.
  2. Gayri menkul aylık kira geliri :…………………………TL.’dir.
  3. Nafaka aylık geliri :…………………………TL.’dir.
  4. Bilirkişi ücreti aylık geliri:………………………….TL’dir.
  5. Görev tazminatı aylık geliri:………………………….TL’dir.
  6. Döner sermaye aylık geliri: …………………………TL’dir.
  7. Ek ders ücreti aylık geliri: ………………………….TL’dir.
  8. Diğer gelirlerin toplamı (aylık olarak belirlenecektir.) : …………………TL.’dir Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında herhangi bir gelirim bulunmamaktadır.

Yukarıda beyan ettiğim gelirlerim dışında beyan etmediğim herhangi bir gelirin tespiti halinde, 5580 sayılı Kanunun EK 1’inci maddesi hükümleri ile diğer genel hükümler doğrultusunda hakkımda yasal işlem yapılacağını bildiğimi beyan ederim.

 

 

Öğrenci Velisinin /Vasisinin Adı Soyadı :

İmzası        :

Copyright 2016 İstikbal Eğitim Kurumları
Tasarım ve Yazılım icraathane