Okunma Sayısı : 182

Testler ve Ölçekler

Mutlaka uzman kişilerce yapılması gereken psikolojik testler ve ölçekler titizlikle uygulanarak klinik bulgular ile karşılaştırılır. Sonuç olarak olası psikolojik sorunlar belirlenerek uygun tedavi planı saptanır ve psikolojik sorunların önüne geçilmesini sağlayıcı tedavi süreci başlatılır. Eğer sizin de 0-18 yaş aralığındaki çocuğunuzun günlük hayatını, ruhsal ve bedensel gelişimini, okul başarısını ve diğer insanlarla ilişkilerini olumsuz etkileyebilecek duygusal ya da davranışsal belirti veya belirtiler bulunuyorsa bir uzmana başvurabilirsiniz.

Gelişim Testleri

AGTE: Açılımı Ankara Gelişim Tarama Envanteri olan AGTE testi, 0-6 yaş aralığındaki bebek ve çocuklara uygulanan bir gelişimsel değerlendirme aracıdır. Evet, hayır ve bilmiyorum seçeneklerinden bir tanesinin işaretlenmesi şeklinde uygulanan testte toplamda 154 soru bulunur ve Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ve Sosyal Beceri-Özbakım şeklinde 4 alt testten oluşur.

Denver 2 Gelişim Testi: Küçük çocuklarda rastlanabilecek olan gelişimsel sorunların tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilmiş olan ölçme araçlarından bir tanesi olan bu testte çocukta yaşın gerektirdiği uygun becerilerin bulunup bulunmadığı değerlendirilirken gelişimsel anlamda şüpheli görülebilecek durumlar objektif bir biçimde ölçülür ve risk altındaki çocuklar belirlenir. 4 alt bölümden oluşan test toplamda 116 sorudan oluşur.

Peabody Resim Kelime Testi: 2,5-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerde dil gelişimi ve kelime bilgisinin ölçülmesinde kullanılan testte resimlerle kelime ve kavram gelişimini ölçmeyi hedefleyen sorular yer alır. 4 resim arasından bir tanesinin seçilmesi şeklinde sorulardan oluşan testte toplamda 100 soru bulunur ve her doğru yanıt için 1 puan alınır.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi: Çocuklarda görsel motor işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bu test 5,5 yaş ile 11 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Çocuklara 9 farklı şekil verilir ve bu şekillerin boş bir kağıda çizilmesi istenir. Yapılan çizimler değerlendirilerek görsel zeka, regresyon, fonksiyon kayıpları ve organik beyin hasarları incelenir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testleri: Okula başlamaya hazırlanan okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanan bu testler; çocuğun bedensel, sosyal, bilişsel ve duygusal anlamlarda okul olgunluğuna sahip olup olmadığının araştırılmasında kullanılır. Testlerde çocuğun gerekli öz bakım becerilerine sahip olup olmadığı, ince ve kaba motor kas gelişimini tamamlayıp tamamlamadığı gibi hususlar incelenir.

Koppitz İnsan Çizim Testi: 4-9 yaş aralığındaki çocuklarda duygusal olgunluk seviyesinin ve duygusal gelişim sürecinde yaşanan olası sorunların belirlenmesi amacıyla uygulanan bu test, aynı zamanda çocukta duygusal olgunluğun yaş ile doğru orantıda olup olmadığının incelenmesinde de kullanılır.

Porteus Labirentler Testi: Sözel açıklamaya dayalı olmayan ve 12 adet labirentin çıkış yolunun bulunması şeklinde uygulanan testte genel yeteneğin belirlenmesi hedeflenir. 7,5-14 yaş aralığındaki bireylere uygulanır.

OKHT (Okula Hazırlık Testi): OKHT testinde 6 yaş 4 aydan daha küçük çocuklarda ana sınıfı döneminde zorluklar yaşamış olan ve birinci sınıfa başlayıp başlamaması konusunda tereddütte kalınan çocukların temel bilgi ve becerileri test edilir. Farklı alanlardaki gelişimleri ölçen 7 bölüm ve toplamda 90 sorudan oluşur.

Kent EGY Testi: Sözel performansa dayalı bir test olan Kent EGY testinde duyma, konuşma ve sözel ifadede herhangi bir sorunu olmayan 6-14 yaş aralığındaki çocukların zekası incelenir ve olası patolojiler saptanır. Süre sınırlaması bulunmayan bu test bilgiye ve dile dayalıdır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi: Görsel algı gelişiminin ölçüldüğü testte kolaydan zora doğru sıralanmış olan 9 geometrik şekil verilir ve çocuğun bu şekilleri doğru bir şekilde kağıda dökmesi istenir. Performansı ölçen bu testte zaman sınırlaması yoktur ve 1-7 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Test sonucuna göre çocuğun zihinsel yaşı ve ortalama zeka düzeyi belirlenir.

Yukarıda belirtilen testlerden uygun olanları uygulanarak çocuğun dil bilişsel gelişimi, psikososyal gelişim, sosyal beceri ve öz bakım gelişimi, ince motor-kaba motor gelişimi, görsel algılama yaşı ve alıcı dil yaşları ölçülür.

Dikkat Testleri

Moxo d-CPT Dikkat Performans Testi: Çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, zamanlama bozukluğu, dürtüsellik gibi sorunların tespit edilebilmesi amacıyla uygulanan testte görsel ve işitsel çeldiriciler bulunur. 7 yaş ve üzerindeki çocuk ve ergenlere uygulanan test aynı zamanda yetişkinler için de kullanılabilir.

Frostig: 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel algılama testidir. Okuma, yazma ve aritmetik becerilerinin gelişmesi konusunda bireye yardımcı olur.

Bender Gestalt Algı Testi: 5-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan görsel algılama testidir, peş peşe gösterilen desenler ile uygulanır. Çocuk geriliği ve organik beyin hasarlarını saptamada da yardımcı olan bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üzeri çocuklara uygulanan, ortalama 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilen bireysel bir testtir. Çizim ve gösterme olarak 2 aşamadan oluşur.

Burdon Dikkat Testi: 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilen, ilk öğretim ve lisede çocukların dikkatlerini ölçmek için de kullanılan bir testtir. Harflerin alt alta ve belirli bir miktarda yazılmasıyla uygulanır.

Frankfurter Dikkat Testi: 5 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, ortalama 90 saniye süren bir görsel testtir. Testte çocuğa verilen meyvelerden farklı olanın bulunması istenmektedir.

Zeka Testleri

R.b Cattel Testi 2A ve 3A: R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş olan Cattel testinin 2A, 3A gibi uygulandığı yaş aralıklarına göre farklılaştırılmış formları vardır. Kültürden arındırılmış şekilde hazırlanan test her toplumda uygulanabilir. Uygun yaş grubundaki bireylere verilen formun belirli bir süre içerisinde yanıtlanmasının istendiği test ile zeka ve performans düzeyi ölçülür.

Projektif Testler

CAT Çocuklar İçin Algı Testi: 3-10 yaş arası çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Standart uyarıcıları nasıl algıladıklarına bağlı olarak çocuklar arasındaki kişilik farklılıklarını ortaya koymakta ve kişilik özelliklerini araştırmaktadır. Testte üzerlerinde belli resimler olan 10 adet kart çocuklara sırayla gösterilmekte ve çocuklardan bu resimlerde gördükleriyle ilgili birer hikaye anlatmaları istenmektedir. Resimlerdeki figürlerde özellikle insanlar yerine hayvanlar kullanılmıştır böylelikle çocuklar olumsuz duygularını kişiselleştirmeden daha açıkça ve rahatça anlatabilmektedir. Nitekim bu resimler çocuklara direkt olarak sorulduğunda genellikle yanıt vermekten kaçınacakları konuları işlemekte ve çocukların savunma mekanizmalarını ortaya koymaktadır. Bu resimler ile ilgili oluşturdukları hikayeler ve verdikleri tepkiler; çocukların ebeveynleri ve kardeşleriyle ilişkilerine, korkularına, kaygılarına, saldırganlık dürtülerine, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarına dair bilgi vermektedir. Ayrıca çocukların kronolojik yaşlarıyla duygusal olgunluk düzeylerinin paralel olup olmadığını da incelemektedir.

Tat (Ergen ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi): CAT testinin ergen ve yetişkinlere uygulanan şeklidir. Sözel bir testtir. Kişiye kartlar gösterilir ve kişiden bu kartlarda gördükleriyle ilgili hikaye anlatması istenir. Bilinçaltı analizi ve kişilik analizinde kullanılır.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: Çocukların kişilik komplekslerini saptamak üzere uygulanan psikanalitik yaklaşımla hazırlanmış projektif bir testtir. Test, yarım bırakılmış ve uzman tarafından sırayla okunarak çocuktan tamamlaması istenen 10 adet hikayeden oluşmaktadır. Dinlediği hikayeyi anlayabilecek ve bu hikayeyle ilgili sorulara anlamlı yanıt verebilecek düzeyde dil gelişimi olan her çocuğa uygulanabilir. Bu testte kullanılacak hikayeler düzenlenirken çocukların kendilerini rahatlıkla ana kahramanın yerine koyabileceği konular seçilmiştir. Çocukların belli bir süre odaklandıkları, manidar ve sembolik yanıtlar verdikleri, veya tamamen yanıt vermekten kaçındıkları konular kendilerinde hangi kişilik komplekslerinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca yaşadıkları duygusal sorunlara, korkularına, kaygılarına ve aile içi ilişkilerine ışık tutmaktadır.

Bir İnsan Çiz ve Bir Aile Çiz Testi: Koppitz İnsan Çizim Testi, 5-12 yaş arası çocukların duygusal olgunluk ve duygu durumlarını değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Çocuklara verilen yönerge istedikleri şekilde bir insan çizmeleridir. Çocukların duygusal olgunluk yaşlarıyla kronolojik yaşlarının paralel olup olmadığını ve hangi duygusal sorunları yaşadıklarını saptamaktadır. Ayrıca genel bilişsel düzeylerine dair bilgi vermektedir.

Karen Machover'ın Bir İnsan Çiz Testi yönergelerinin farkı, çocuklara çizdikleri insan ile ilgili yöneltilen belli sorulardır. Çocukların bu sorulara verdiği yanıtlar kendi kişilik özelliklerine, kendilerine dair algılarına, duygusal ve sosyal deneyimlerine dair anlamlı ipuçları taşımaktadır.​

Bir Aile Çiz testinde ise çocukların bir aile çizmesi ve aile bireylerinin ne yapıyor olduklarını açıklamaları istenmektedir. Bunlara göre çocukların aile içinde kendilerini ve diğer aile bireylerini nasıl algıladıkları, aile bireyleri ile ilişkilerinin niteliği ve aile içindeki iletişim dinamikleri değerlendirilmektedir.​

Machover ve Aile Çiz testleri anlamlı resim çizebilecek olan her yaştaki çocuğa uygulanabilen projektif testlerdir. Çocuklar kendilerini çoğu zaman resimler ile sözel ifadeye göre daha rahat anlatabilmektedir. Çocukların gözlemlenen tutum ve davranışları ile ailelerinden alınan ön bilgiler göz önünde bulundurularak incelendiğinde çocuk resimleri oldukça anlamlı bilgiler ortaya koymaktadır. 

Beier Cümle Tamamlama Testi: 8-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan projektif bir testtir. Bu yaş grubu için testin 56 maddeden oluşan A formu kullanılmaktadır, ayrıca yetişkinler için kullanılan B formu da bulunmaktadır. Testin yönergesi, eksik bırakılmış cümlelerin akla ilk gelen yanıtlarla tamamlanmasıdır. Çocuk ve ergenlerin verdikleri yanıtlar; geçmiş yaşantılarına, geleceğe ve amaçlarına, kendine ve yeteneklerine, annelerine ve babalarına, aile yaşantılarına, arkadaşlarına, otorite figürlerine ve okula ilişkin duygu, düşünce, tavır ve tutumlarını yansıtmaktadır. Bunların yanı sıra korkularını, kaygılarını, suçluluk duygularını, isteklerini ve ilgi alanlarını; kısaca iç dünyasını ortaya koymaktadır.  

Yorumlar Yeni Yorum Ekle